X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng đại thế chí bằng lưu ly

.
.
.
.
X