X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng chuẩn đề bằng lưu ly

.
.
.
.
X