X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng chú tiểu ngồi tự tại bằng lưu ly

.
.
.
.
X