X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng chú tiểu bằng lưu ly

.
.
.
.
X