X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng bồ tát di lặc bột đá đài loan

.
.
.
.
X