X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh vẽ thiên thủ thiên nhãn

.
.
.
.
X