X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh tây phương tam thánh giấy bồi

.
.
.
.
X