X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh tây phương cực lạc lụa màu

.
.
.
.
X