X

Tượng Phật Thuận Duyên

tranh in lụa bồi gấm

.
.
.
.
X