X

Tượng Phật Thuận Duyên

thủ ấn hương vị pháp bảo

.
.
.
.
X