X

Tượng Phật Thuận Duyên

tam thánh tây phương đứng

.
.
.
.
X