X

Tượng Phật Thuận Duyên

tam thánh đứng tiếp dẫn

.
.
.
.
X