X

Tượng Phật Thuận Duyên

Ta bà tam thánh bằng lưu ly

.
.
.
.
X