X

Tượng Phật Thuận Duyên

Quan Âm tự tại ngồi

.
.
.
.
X