X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật thích ca thủ ấn pháp bảo

.
.
.
.
X