X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật di lặc ngồi bao tải

.
.
.
.
X