X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật bổn sư vẽ gấm

.
.
.
.
X