X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật bổn sư dát vàng

.
.
.
.
X