X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật a di đà ngồi

.
.
.
.
X