X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật a di đà ngồi đài sen

.
.
.
.
X