X

Tượng Phật Thuận Duyên

nơi thỉnh tượng quan âm đài loan

.
.
.
.
X