X

Tượng Phật Thuận Duyên

nhật quang nguyệt quang biến chiếu

.
.
.
.
X