X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước thủy tinh đẹp

.
.
.
.
X