X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước cúng phật khắc chú đại bi

.
.
.
.
X