X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước cúng pha lê

.
.
.
.
X