X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước cúng bằng sứ

.
.
.
.
X