X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước cúng bằng pha lê

.
.
.
.
X