X

Tượng Phật Thuận Duyên

lục độ mẫu thủ ấn

.
.
.
.
X