X

Tượng Phật Thuận Duyên

lu nước cúng bằng thủy tinh

.
.
.
.
X