X

Tượng Phật Thuận Duyên

lư hương gốm sứ

.
.
.
.
X