X

Tượng Phật Thuận Duyên

lư hương bằng sứ đẹp

.
.
.
.
X