X

Tượng Phật Thuận Duyên

gỗ lũa trầm hương

.
.
.
.
X