X

Tượng Phật Thuận Duyên

dĩa trái cây bằng sứ đẹp

.
.
.
.
X