X

Tượng Phật Thuận Duyên

di lặc cầm tiền

.
.
.
.
X