X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ đốt dầu đẹp

.
.
.
.
X