X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ bằng lưu ly đài loan

.
.
.
.
X