X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ bằng đồng đài loan

.
.
.
.
X