X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn minh châu liên hoa

.
.
.
.
X