X

Tượng Phật Thuận Duyên

chum nước bằng sứ đẹp

.
.
.
.
X