X

Tượng Phật Thuận Duyên

bồ tát thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ

.
.
.
.
X