X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ ta bà tam thánh bằng bột đá

.
.
.
.
X