X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ đồ thờ bằng lưu ly

.
.
.
.
X