X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ đồ thờ bằng đồng

.
.
.
.
X