X

Tượng Phật Thuận Duyên

bình hoa bằng lưu ly

.
.
.
.
X