X

Tượng Phật Thuận Duyên

bình bông sứ giả đồng

.
.
.
.
X