X

Tượng Phật Thuận Duyên

bình bông bằng sứ đẹp

.
.
.
.
X