X

Tranh Tượng Phật Thuận Duyên

ấn thủ Vitarka Mudra

Inbox trên facebook

X