X

Tượng Phật Thuận Duyên

ấn thủ Vitarka Mudra

.
.
.
.
X